آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

    آزمایشگاه تخصصی آپا در زمینه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

    در آپاي فردوسي به عنوان یک مرکز CSIRT، فعاليت‌هایي از قبیل شناسايي تهديدات رايانه‌اي، كشف آسيب‌پذيري‌ها، كمك به سازمان‌ها در هنگام بروز حملات و رخدادهاي امنيتي، ارزيابي امنيتي و انجام آزمون نفوذپذيري سامانه‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي، ارائه طرح امنيت برای امن‌سازی شبکه‌ها، و خدمات آگاهي‌رساني و آموزش عمومي و تخصصي مرتبط ارائه مي‌شود.


صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2022 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست