آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

چارت سازمانی آزمایشگاه آپا

­­ﻫﺪف از ایجاد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ آﭘﺎ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ‬ امنیت راﯾﺎﻧﻪاي و ﺗﻬﺪﯾﺪات این حوزه و اﯾجاد ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي مقابله ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺨش‌ها و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌هاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ایجاد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻬﯿﻨﻪ و‬ ‫مطلوب ﮐﻪ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﻬﺎدﻫﺎي ‫ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ، به‌دست می‌آید.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ مرکز آپا دانشگاه فردوسی مشهد در ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ از وﻇﺎﯾﻒ، ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر، رواﺑﻂ ﮔﺰارش‌دﻫﯽ، و مجاری ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي فعال در مرکز را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.

­­­

­

 

­

صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2021 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست