آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

دوره‌های‌ آموزشی تخصصي زمستان 1396

عنواندوره‌های‌ آموزشی تخصصي زمستان 1396
تاریخ شروع ثبت نام1396-10-26
تاریخ پایان ثبت نام1396-11-14
توضیحات
جزئیات بیشترhttps://cert.um.ac.ir/index.php?r=htmlPages/view&id=110
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست