آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
986DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 61
831Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)62
801Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 63
528DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)64
622Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 65
669Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 66
572Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 67
431Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 68
1928Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 69
1396Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 70
529Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 71
347Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 72
744Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 73
844Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 74
361Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 75
766Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)76
551Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 77
632Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 78
683Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 79
665Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 80
407Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 81
356Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 82
399Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 83
2589IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 84
575Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 85
808Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 86
583Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 87
849Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 88
427Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 89
717Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست