آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1027Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 61
1053DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 62
921Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)63
959Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 64
600DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)65
694Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 66
757Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 67
651Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 68
491Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 69
2208Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 70
1500Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 71
587Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 72
408Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 73
811Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 74
913Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 75
412Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 76
899Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)77
634Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 78
724Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 79
777Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 80
769Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 81
468Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 82
417Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 83
466Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 84
3081IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 85
638Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 86
934Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 87
659Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 88
1012Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 89
499Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست