آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
983Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 61
1012DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 62
876Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)63
854Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 64
557DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)65
656Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 66
700Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 67
610Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 68
461Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 69
2043Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 70
1446Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 71
558Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 72
374Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 73
774Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 74
875Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 75
383Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 76
834Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)77
595Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 78
686Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 79
738Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 80
723Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 81
435Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 82
385Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 83
433Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 84
2817IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 85
605Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 86
893Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 87
620Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 88
934Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 89
463Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست