آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1034Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 61
1057DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 62
930Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)63
983Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 64
605DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)65
703Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 66
766Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 67
655Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 68
496Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 69
2224Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 70
1508Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 71
593Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 72
413Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 73
817Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 74
919Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 75
416Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 76
908Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)77
640Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 78
730Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 79
783Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 80
774Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 81
473Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 82
422Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 83
470Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 84
3140IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 85
645Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 86
942Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 87
665Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 88
1023Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 89
506Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست