آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
998Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 61
1023DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 62
890Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)63
872Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 64
570DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)65
667Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 66
709Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 67
619Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 68
468Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 69
2070Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 70
1456Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 71
567Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 72
381Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 73
783Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 74
883Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 75
390Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 76
845Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)77
604Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 78
693Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 79
746Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 80
732Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 81
446Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 82
393Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 83
443Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 84
2863IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 85
614Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 86
901Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 87
631Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 88
955Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 89
471Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست