آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
994DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 61
849Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)62
823Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 63
535DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)64
634Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 65
680Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 66
582Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 67
443Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 68
1978Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 69
1417Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 70
538Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 71
357Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 72
753Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 73
851Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 74
368Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 75
792Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)76
567Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 77
648Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 78
699Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 79
680Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 80
413Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 81
364Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 82
409Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 83
2659IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 84
585Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 85
830Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 86
599Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 87
882Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 88
438Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 89
739Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست