آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
978DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 61
823Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)62
786Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 63
519DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)64
611Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 65
659Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 66
566Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 67
425Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 68
1891Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 69
1386Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 70
523Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 71
342Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 72
738Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 73
836Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 74
354Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 75
756Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)76
545Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 77
624Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 78
676Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 79
653Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 80
401Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 81
351Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 82
394Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 83
2533IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 84
569Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 85
797Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 86
575Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 87
835Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 88
423Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 89
707Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست