آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1015Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 61
1043DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 62
911Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)63
921Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 64
590DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)65
685Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 66
741Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 67
639Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 68
481Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 69
2165Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 70
1485Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 71
579Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 72
395Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 73
801Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 74
903Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 75
402Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 76
879Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)77
622Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 78
710Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 79
767Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 80
754Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 81
457Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 82
409Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 83
458Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 84
3013IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 85
626Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 86
919Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 87
647Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 88
992Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 89
488Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست