آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
965Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 61
1000DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 62
857Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)63
830Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 64
544DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)65
642Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 66
687Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 67
590Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 68
448Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 69
2007Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 70
1428Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 71
545Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 72
363Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 73
761Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 74
860Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 75
371Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 76
807Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)77
578Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 78
662Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 79
714Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 80
698Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 81
420Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 82
370Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 83
416Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 84
2733IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 85
592Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 86
850Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 87
605Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 88
903Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 89
450Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست