آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1009Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 61
1039DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 62
905Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)63
911Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 64
584DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)65
681Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 66
734Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 67
635Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 68
477Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 69
2144Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 70
1477Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 71
576Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 72
392Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 73
795Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 74
896Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 75
399Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 76
870Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)77
615Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 78
705Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 79
765Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 80
748Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 81
454Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 82
404Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 83
453Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 84
2966IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 85
624Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 86
914Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 87
644Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 88
978Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 89
484Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست