آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 130 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
1006Malware Analysisارزیابی کرم Stuxnet (قسمت دوم: رفتارشناسی Stuxnet) 61
1033DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 62
901Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)63
896Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 64
577DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)65
675Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 66
730Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 67
632Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 68
475Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 69
2123Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 70
1465Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 71
573Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 72
389Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 73
791Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 74
892Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 75
396Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 76
856Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)77
611Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 78
703Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 79
761Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 80
745Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 81
451Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 82
401Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 83
449Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 84
2926IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 85
620Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 86
910Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 87
638Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 88
965Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 89
481Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست