آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

مطالب علمی و آموزشی

نمایش 61-90 از 129 نتیجه
تعداد بازدیدگروه اصلیعنوانردیف
  
989DBMSامنیت در SQL Server 2005 (قسمت دوم) 61
843Malware Analysis ارزيابي كرم Stuxnet (قسمت اول: بدافزارشناسيStuxnet)62
814Penetration Testingراهنمای آزمون امنیت OSSTMM 63
531DBMSامنیت در SQL Server 2005(قسمت اول)64
628Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت دوم) 65
676Wireless Networksامنیت در شبکه‌های بی‌سیم WiMAX (قسمت اول) 66
578Penetration Testingآزمون نفوذپذيري دیواره‌هاي آتش با استفاده از ابزار FTester 67
435Web Technologiesنصب و پیکربندی امن PHP برای اجرا روي سرويس‌دهنده وب آپاچی 68
1950Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت دوم) 69
1404Web Applicationsاستاندارد وارسي امنيت در برنامه‏ هاي کاربردي OWASP ASVS (قسمت اول) 70
532Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت سوم) 71
350Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت دوم) 72
747Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت دوم) 73
847Web Applicationsامنيت برنامه‌هاي كاربردي تحت وب: دور زدن كنترل‌هاي سمت متقاضي (قسمت اول) 74
365Web Applicationsگزارش اعتبارسنجی آسیب‌پذیری سرریزی بافر در Microsoft Exchange Server 2003 75
780Network Servicesملاحظات امنیتی در اکتیودایرکتوری (قسمت اول)76
560Network Servicesنصب و پیکربندی امن سرویس‌دهنده‌ی وب Microsoft IIS 7.0 (قسمت اول) 77
644Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت دوم) 78
692Network Servicesنصب و پیکربندی نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server (قسمت اول) 79
674Web Applicationsمکانیزم‌های دفاعی در برنامه‌های کاربردی تحت وب 80
410Network Servicesامنیت در پست الکترونیکی 81
358Firewallراهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت چهارم) 82
404Malware Analysis راهنمای استفاده از واسط گرافیکی Firewall Builder (قسمت سوم) 83
2627IDS نصب و پیکربندی سیستم تشخیص نفوذ Snort 84
581Network Services آشنایی با نرم‌افزار امنیتی MS ISA Server 85
822Penetration Testing نفوذگری در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل (قسمت اول) 86
590Network Services شبکه‌ها‌ی خصوصی مجازی (قسمت اول) 87
862Web Applications آشنايى با حملات تزريق SQL و نحوه انجام آن‌ها 88
431Web Applications نشست‌ها و نکات امنیتی در استفاده از آن‌ها در زبان PHP 89
730Wireless Networks نکاتی برای امن‌سازی شبکه‌های بی‌سیم خانگی 90
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست