آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

    آزمایشگاه تخصصی آپا در زمینه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

    در آپاي فردوسي، فعاليت‌هایي از قبیل شناسايي تهديدات رايانه‌اي، كشف آسيب‌پذيري‌ها، كمك به سازمان‌ها در هنگام بروز حملات و رخدادهاي امنيتي، ارزيابي امنيتي و انجام آزمون نفوذپذيري سامانه‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي، ارائه طرح امنيت برای امن‌سازی شبکه‌ها، و خدمات آگاهي‌رساني و آموزش عمومي و تخصصي مرتبط ارائه مي‌شود.


ورود به سامانه


به منظور استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام کنید.

©2018 Ferdowsi University Of Mashhad