آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 91-120 از 232 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-09-22زیادآسیب‌پذیری دسترسی به حساب کاربری مدیر در Apache Tomcat 91
1388-09-18زیادآسیب­‌پذیری اجرای کد از راه دور در Mozilla Firefox و SeaMonkey 92
1388-09-17زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر و اجرای کد در مسیریاب Linksys WRT54GL 93
1388-09-12متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....94
1388-09-12زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در سرویس‌دهنده‌ی....95
1388-09-10متوسطآسیب‌پذیری قرار گرفتن در حلقه‌‌ی بی‌نهایت در Samba 96
1388-09-10زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS 97
1388-09-09زیادآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی در HP-UX 98
1388-09-09زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در HP-UX به واسطه‌ی وجود خطا در bootpd 99
1388-09-08زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و اجرای کد در مرورگر Mozilla Firefox 100
1388-09-05متوسطآسیب‌پذیری افزایش سطح دسترسی به واسطه‌ی اعتبارسنجی نادرست....101
1388-09-05زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز به واسطه‌ی....102
1388-09-04زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....103
1388-09-03متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....104
1388-09-03متوسطآسیب‌پذیری XSS در مرورگر IE به واسطه‌ی پاک‌سازی نامناسب داده‌های....105
1388-09-02زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر در مرورگر Chrome گوگل به واسطه‌ی بروز....106
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری MITM در مرورگرهای Mozilla Firefox ،Opera و Apple Safari 107
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری CSRF در Linksys WRT160N به واسطه‌ی بروز خطا در اعتبارسنجی ورودی 108
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS XR به واسطه‌ی بروز خطا....109
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....110
1388-09-01زیادآسیب‌پذیری به دست آوردن دسترسی به سیستم به واسطه‌ی خطا در....111
1388-08-29زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در سیستم عامل ویندوز مایکروسافت....112
1388-08-29متوسطآسیب‌پذیری اجرای کد در سرویس Message Queuing در سیستم عامل ویندوز مایکروسافت 113
1388-08-29زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE مایکروسافت به واسطه‌ی....114
1388-08-29متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....115
1388-08-27متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....116
1388-08-26متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی در Samba 117
1388-08-25متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز XP SP3 118
1388-08-24زیادآسیب‌پذیری اجرای کد به واسطه‌ی خطا در اندیس آرایه در مرورگر Mozilla Firefox 119
1388-08-24کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در کرنل سیستم‌های عامل Windows Server....120
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست