آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 91-120 از 224 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-09-09زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در HP-UX به واسطه‌ی وجود خطا در bootpd 91
1388-09-08زیادآسیب‌پذیری خرابی حافظه و اجرای کد در مرورگر Mozilla Firefox 92
1388-09-05متوسطآسیب‌پذیری افزایش سطح دسترسی به واسطه‌ی اعتبارسنجی نادرست....93
1388-09-05زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز به واسطه‌ی....94
1388-09-04زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....95
1388-09-03متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....96
1388-09-03متوسطآسیب‌پذیری XSS در مرورگر IE به واسطه‌ی پاک‌سازی نامناسب داده‌های....97
1388-09-02زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر در مرورگر Chrome گوگل به واسطه‌ی بروز....98
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری MITM در مرورگرهای Mozilla Firefox ،Opera و Apple Safari 99
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری CSRF در Linksys WRT160N به واسطه‌ی بروز خطا در اعتبارسنجی ورودی 100
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS XR به واسطه‌ی بروز خطا....101
1388-09-01متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....102
1388-09-01زیادآسیب‌پذیری به دست آوردن دسترسی به سیستم به واسطه‌ی خطا در....103
1388-08-29زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در سیستم عامل ویندوز مایکروسافت....104
1388-08-29متوسطآسیب‌پذیری اجرای کد در سرویس Message Queuing در سیستم عامل ویندوز مایکروسافت 105
1388-08-29زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE مایکروسافت به واسطه‌ی....106
1388-08-29متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....107
1388-08-27متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache به واسطه‌ی....108
1388-08-26متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی در Samba 109
1388-08-25متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در سیستم عامل ویندوز XP SP3 110
1388-08-24زیادآسیب‌پذیری اجرای کد به واسطه‌ی خطا در اندیس آرایه در مرورگر Mozilla Firefox 111
1388-08-24کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در کرنل سیستم‌های عامل Windows Server....112
1388-08-21متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی و تغییر کلمه عبور مدیر....113
1388-08-21زیادچندین آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور به واسطه‌ی خرابی حافظه....114
1388-08-19متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس هنگام استفاده از فراخوانی سیستمی....115
1388-08-19متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در تابع dtls1_buffer_record از OpenSSL 116
1388-08-17متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر IE مایکروسافت به واسطه‌ی....117
1388-08-16متوسطآسیب‌پذیری خرابی حافظه و جلوگیری از سرویس در Thunderbird ،SeaMonkey و Mozilla Firefox 118
1388-08-16متوسطآسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache 119
1388-08-03زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در Mozilla Firefox و SeaMonkey 120
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست