آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 121-150 از 233 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-08-24کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در کرنل سیستم‌های عامل Windows Server....121
1388-08-21متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی و تغییر کلمه عبور مدیر....122
1388-08-21زیادچندین آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور به واسطه‌ی خرابی حافظه....123
1388-08-19متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس هنگام استفاده از فراخوانی سیستمی....124
1388-08-19متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در تابع dtls1_buffer_record از OpenSSL 125
1388-08-17متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر IE مایکروسافت به واسطه‌ی....126
1388-08-16متوسطآسیب‌پذیری خرابی حافظه و جلوگیری از سرویس در Thunderbird ،SeaMonkey و Mozilla Firefox 127
1388-08-16متوسطآسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache 128
1388-08-03زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در Mozilla Firefox و SeaMonkey 129
1388-08-12متوسطآسیب­‌پذیری دور زدن محدودیت­‌های امنیتی در سرویس­‌دهنده وب Apache 130
1388-08-11کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی نقص در پردازش پیام‌های....131
1388-08-11زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در مرورگر....132
1388-08-07زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی نشتی حافظه در اکتیودایرکتوری....133
1388-08-08زیادآسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در MS ISA Server هنگام فعال بودن Radius OTP 134
1388-08-05زیادآسیب­‌پذیری افزایش سطح دسترسی کاربر محلی در هسته سیستم­‌های....135
1388-08-05زیادآسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در Microsoft IIS 5.0 WebDAV 136
1388-08-03زیادآسیب­‌پذیری خرابی حافظه در مرورگر Opera 137
1388-08-02متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....138
1388-08-02کمآسیب‌پذیری XSS در ماژول mod_perl از Apache 139
1388-08-02متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی دسترسی نامعتبر به....140
1388-08-02کمآسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در پارسر XML از Apache Tomcat 141
1388-07-28زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه نقص موجود در سرویس‌های....142
1388-07-25زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر در فایل klim5.sys در آنتی‌ویروس Kaspersky 143
1388-07-25زیادچندین آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS WebVPN/SSLVPN 144
1388-07-22متوسطآسیب‌پذیری ایجاد نام کاربری معتبر توسط مهاجم راه دور در Apache Tomcat 145
1388-07-20زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE نسخه‌های 6 و 7 146
1388-07-17زیادآسیب­‌پذیری اجرای کد از راه دور در Thunderbird ،Mozilla Firefox و SeaMonkey 147
1388-07-16زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی سرریزی عدد صحیح در....148
1388-07-15زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر هنگام پردازش فایل‌های CHM در سیستم....149
1388-07-12متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور در مرورگر IE مایکروسافت....150
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست