آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 121-150 از 232 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-08-21متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی و تغییر کلمه عبور مدیر....121
1388-08-21زیادچندین آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور به واسطه‌ی خرابی حافظه....122
1388-08-19متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس هنگام استفاده از فراخوانی سیستمی....123
1388-08-19متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در تابع dtls1_buffer_record از OpenSSL 124
1388-08-17متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر IE مایکروسافت به واسطه‌ی....125
1388-08-16متوسطآسیب‌پذیری خرابی حافظه و جلوگیری از سرویس در Thunderbird ،SeaMonkey و Mozilla Firefox 126
1388-08-16متوسطآسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در سرویس‌دهنده‌ی وب Apache 127
1388-08-03زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در Mozilla Firefox و SeaMonkey 128
1388-08-12متوسطآسیب­‌پذیری دور زدن محدودیت­‌های امنیتی در سرویس­‌دهنده وب Apache 129
1388-08-11کمآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی نقص در پردازش پیام‌های....130
1388-08-11زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس و اجرای کد از راه دور در مرورگر....131
1388-08-07زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی نشتی حافظه در اکتیودایرکتوری....132
1388-08-08زیادآسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در MS ISA Server هنگام فعال بودن Radius OTP 133
1388-08-05زیادآسیب­‌پذیری افزایش سطح دسترسی کاربر محلی در هسته سیستم­‌های....134
1388-08-05زیادآسیب‌پذیری دور زدن مکانیزم احراز هویت در Microsoft IIS 5.0 WebDAV 135
1388-08-03زیادآسیب­‌پذیری خرابی حافظه در مرورگر Opera 136
1388-08-02متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در مرورگر Mozilla Firefox به واسطه‌ی....137
1388-08-02کمآسیب‌پذیری XSS در ماژول mod_perl از Apache 138
1388-08-02متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی دسترسی نامعتبر به....139
1388-08-02کمآسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در پارسر XML از Apache Tomcat 140
1388-07-28زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه نقص موجود در سرویس‌های....141
1388-07-25زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر در فایل klim5.sys در آنتی‌ویروس Kaspersky 142
1388-07-25زیادچندین آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS WebVPN/SSLVPN 143
1388-07-22متوسطآسیب‌پذیری ایجاد نام کاربری معتبر توسط مهاجم راه دور در Apache Tomcat 144
1388-07-20زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE نسخه‌های 6 و 7 145
1388-07-17زیادآسیب­‌پذیری اجرای کد از راه دور در Thunderbird ،Mozilla Firefox و SeaMonkey 146
1388-07-16زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی سرریزی عدد صحیح در....147
1388-07-15زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر هنگام پردازش فایل‌های CHM در سیستم....148
1388-07-12متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور در مرورگر IE مایکروسافت....149
1388-07-10متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی و جلوگیری از سرویس....150
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست