آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 151-180 از 224 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-06-25زیاد آسیب‌پذیری هنگام کدگشایی داده‌های TNEF و پردازش فرامین MAPI....151
1388-06-24متوسط چندین آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور در Squid 152
1388-06-22متوسط آسیب­‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس­‌دهنده FTP از IIS مایکروسافت 153
1388-05-24زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر تقویم Microsoft Exchange 154
1388-05-13زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر از راه دور در نرم‌افزار VLC در استفاده از //:smb 155
1388-04-16زیاد آسیب‌پذیری حمله Formatstring در ابزار smbclient نرم‌افزار Samba 156
1388-04-16متوسط آسیب‌پذیری تغییر ACL در Samba 157
1388-03-31متوسط خطا در پاسخ تصدیق اصالت Tomcat، به کاربران راه دور امکان تعیین....158
1388-03-27متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس توسط سرآیند نامعتبر در رابطJava....159
1388-03-27متوسط آسیب‌پذیری چندگانه جلوگیری از سرویس ModSecurity 160
1388-03-13زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر در سرویس Server ویندوز مایکروسافت 161
1388-03-09متوسط آسیب‌پذیری دور زدن محدودیت ایجاد شده به وسیله‌ی گزینه‌ی....162
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری پیمایش دایرکتوری توسط دستور MKD در Serv-U FTP Server 163
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری تزریق دستور دلخواه در دستور SITE در Null FTP Server 164
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر از راه دور در banner مربوط به 32bit FTP 165
1388-02-29کم آسیب‌پذیری‌های راه دور چندگانه‌ در (Firefox/ Thunderbird/ SeaMonkey (MFSA 2009-01 to 06 166
1388-02-28متوسط آسیب‌پذیری چندگانه‌ی XSS در Apache Struts 167
1388-02-27کم آسيب‌پذيري‌هاي راه دور در کنترلرهای شبکه محلی بی‌سیم (WLC) شرکت Cisco 168
1388-02-27متوسط آسیب‌پذیری تزریق HTML در سرویس‌دهنده پست الکترونیکی Axigen 169
1388-02-26متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس پاسخ موقتی ماژول mod_proxy_http آپاچی 170
1388-02-26متوسط آسیب‌پذیری چندگانه‌ی XSS در پارامتر q برنامه‌ی Apache Jackrabbit 171
1388-02-27متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه ‌دور هنگام درخواست SMTP....172
1388-02-23متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس راه دور به واسطه نشت حافظه هنگام....173
1388-02-23متوسط آسیب‌پذیری در pam_ssh هنگام کامپایل PAM با قابلیت USE=ssh 174
1388-02-23زیاد آسیب‌پذیری دور زدن محدودیت در ماژول mod_ssl آپاچی 175
1388-02-22متوسط آسيب‌پذيري تزریق SQL در سرویس‌دهنده پست الکترونیکی IceWarp Merak 176
1388-02-20کم آسیب‌پذیری افشای اطلاعات محتوای طولانی در ماژول mod_jk در Apache Tomcat 177
1388-02-19متوسط آسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در ماژول mod_proxy_ajp آپاچی 178
1388-02-19متوسط آسیب‌پذیری‌های راه دور چندگانه‌ی برنامه‌ی Geronimo سرویس‌دهنده آپاچی 179
1388-02-17زیاد آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس هنگام تشخیص امضای حمله در Cisco IPS 180
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2017 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست