آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 151-180 از 240 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-07-25زیادچندین آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در Cisco IOS WebVPN/SSLVPN 151
1388-07-22متوسطآسیب‌پذیری ایجاد نام کاربری معتبر توسط مهاجم راه دور در Apache Tomcat 152
1388-07-20زیادآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در مرورگر IE نسخه‌های 6 و 7 153
1388-07-17زیادآسیب­‌پذیری اجرای کد از راه دور در Thunderbird ،Mozilla Firefox و SeaMonkey 154
1388-07-16زیادآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس به واسطه‌ی سرریزی عدد صحیح در....155
1388-07-15زیادآسیب‌پذیری سرریزی بافر هنگام پردازش فایل‌های CHM در سیستم....156
1388-07-12متوسطآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور در مرورگر IE مایکروسافت....157
1388-07-10متوسطآسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های امنیتی و جلوگیری از سرویس....158
1388-07-09متوسطآسیب‌پذیری‌های XSS در Apache Jackrabbit 159
1388-07-09متوسطآسیب­‌پذیری جعل امضا در توابع ()EVP_VerifyFinal و ()DSA_do_verify از سرویس­‌دهنده....160
1388-07-09متوسطآسیب‌پذیری پا‌ریزی عدد صحیح در تابع ()apr_strmatch_precompile در Apache APR-util 161
1388-07-02متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور هنگام پردازش داده‌ها....162
1388-07-01زیاد آسیب‌پذیری هنگام پردازش اندیس آرایه‌ی SMB در سیستم عامل ویندوز....163
1388-07-01متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور هنگام تجزیه سرآیند....164
1388-06-30زیاد آسیب‌پذیری خرابی حافظه در نسخه ۷ مرورگر IE مایکروسافت 165
1388-06-26زیاد آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور روی حافظه‌ی بارگذاری نشده....166
1388-06-25زیاد آسیب‌پذیری هنگام کدگشایی داده‌های TNEF و پردازش فرامین MAPI....167
1388-06-24متوسط چندین آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور در Squid 168
1388-06-22متوسط آسیب­‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس­‌دهنده FTP از IIS مایکروسافت 169
1388-05-24زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر تقویم Microsoft Exchange 170
1388-05-13زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر از راه دور در نرم‌افزار VLC در استفاده از //:smb 171
1388-04-16زیاد آسیب‌پذیری حمله Formatstring در ابزار smbclient نرم‌افزار Samba 172
1388-04-16متوسط آسیب‌پذیری تغییر ACL در Samba 173
1388-03-31متوسط خطا در پاسخ تصدیق اصالت Tomcat، به کاربران راه دور امکان تعیین....174
1388-03-27متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس توسط سرآیند نامعتبر در رابطJava....175
1388-03-27متوسط آسیب‌پذیری چندگانه جلوگیری از سرویس ModSecurity 176
1388-03-13زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر در سرویس Server ویندوز مایکروسافت 177
1388-03-09متوسط آسیب‌پذیری دور زدن محدودیت ایجاد شده به وسیله‌ی گزینه‌ی....178
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری پیمایش دایرکتوری توسط دستور MKD در Serv-U FTP Server 179
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری تزریق دستور دلخواه در دستور SITE در Null FTP Server 180
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست