آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 151-180 از 232 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-07-09متوسطآسیب‌پذیری‌های XSS در Apache Jackrabbit 151
1388-07-09متوسطآسیب­‌پذیری جعل امضا در توابع ()EVP_VerifyFinal و ()DSA_do_verify از سرویس­‌دهنده....152
1388-07-09متوسطآسیب‌پذیری پا‌ریزی عدد صحیح در تابع ()apr_strmatch_precompile در Apache APR-util 153
1388-07-02متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور هنگام پردازش داده‌ها....154
1388-07-01زیاد آسیب‌پذیری هنگام پردازش اندیس آرایه‌ی SMB در سیستم عامل ویندوز....155
1388-07-01متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور هنگام تجزیه سرآیند....156
1388-06-30زیاد آسیب‌پذیری خرابی حافظه در نسخه ۷ مرورگر IE مایکروسافت 157
1388-06-26زیاد آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور روی حافظه‌ی بارگذاری نشده....158
1388-06-25زیاد آسیب‌پذیری هنگام کدگشایی داده‌های TNEF و پردازش فرامین MAPI....159
1388-06-24متوسط چندین آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه دور در Squid 160
1388-06-22متوسط آسیب­‌پذیری جلوگیری از سرویس در سرویس­‌دهنده FTP از IIS مایکروسافت 161
1388-05-24زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر تقویم Microsoft Exchange 162
1388-05-13زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر از راه دور در نرم‌افزار VLC در استفاده از //:smb 163
1388-04-16زیاد آسیب‌پذیری حمله Formatstring در ابزار smbclient نرم‌افزار Samba 164
1388-04-16متوسط آسیب‌پذیری تغییر ACL در Samba 165
1388-03-31متوسط خطا در پاسخ تصدیق اصالت Tomcat، به کاربران راه دور امکان تعیین....166
1388-03-27متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس توسط سرآیند نامعتبر در رابطJava....167
1388-03-27متوسط آسیب‌پذیری چندگانه جلوگیری از سرویس ModSecurity 168
1388-03-13زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر در سرویس Server ویندوز مایکروسافت 169
1388-03-09متوسط آسیب‌پذیری دور زدن محدودیت ایجاد شده به وسیله‌ی گزینه‌ی....170
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری پیمایش دایرکتوری توسط دستور MKD در Serv-U FTP Server 171
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری تزریق دستور دلخواه در دستور SITE در Null FTP Server 172
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر از راه دور در banner مربوط به 32bit FTP 173
1388-02-29کم آسیب‌پذیری‌های راه دور چندگانه‌ در (Firefox/ Thunderbird/ SeaMonkey (MFSA 2009-01 to 06 174
1388-02-28متوسط آسیب‌پذیری چندگانه‌ی XSS در Apache Struts 175
1388-02-27کم آسيب‌پذيري‌هاي راه دور در کنترلرهای شبکه محلی بی‌سیم (WLC) شرکت Cisco 176
1388-02-27متوسط آسیب‌پذیری تزریق HTML در سرویس‌دهنده پست الکترونیکی Axigen 177
1388-02-26متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس پاسخ موقتی ماژول mod_proxy_http آپاچی 178
1388-02-26متوسط آسیب‌پذیری چندگانه‌ی XSS در پارامتر q برنامه‌ی Apache Jackrabbit 179
1388-02-27متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه ‌دور هنگام درخواست SMTP....180
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست