آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری‌ها

نمایش 181-210 از 240 نتیجه
تاریخ ارسالسطح خطرعنوانردیف
  
1388-03-03زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر از راه دور در banner مربوط به 32bit FTP 181
1388-02-29کم آسیب‌پذیری‌های راه دور چندگانه‌ در (Firefox/ Thunderbird/ SeaMonkey (MFSA 2009-01 to 06 182
1388-02-28متوسط آسیب‌پذیری چندگانه‌ی XSS در Apache Struts 183
1388-02-27کم آسيب‌پذيري‌هاي راه دور در کنترلرهای شبکه محلی بی‌سیم (WLC) شرکت Cisco 184
1388-02-27متوسط آسیب‌پذیری تزریق HTML در سرویس‌دهنده پست الکترونیکی Axigen 185
1388-02-26متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس پاسخ موقتی ماژول mod_proxy_http آپاچی 186
1388-02-26متوسط آسیب‌پذیری چندگانه‌ی XSS در پارامتر q برنامه‌ی Apache Jackrabbit 187
1388-02-27متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس از راه ‌دور هنگام درخواست SMTP....188
1388-02-23متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس راه دور به واسطه نشت حافظه هنگام....189
1388-02-23متوسط آسیب‌پذیری در pam_ssh هنگام کامپایل PAM با قابلیت USE=ssh 190
1388-02-23زیاد آسیب‌پذیری دور زدن محدودیت در ماژول mod_ssl آپاچی 191
1388-02-22متوسط آسيب‌پذيري تزریق SQL در سرویس‌دهنده پست الکترونیکی IceWarp Merak 192
1388-02-20کم آسیب‌پذیری افشای اطلاعات محتوای طولانی در ماژول mod_jk در Apache Tomcat 193
1388-02-19متوسط آسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در ماژول mod_proxy_ajp آپاچی 194
1388-02-19متوسط آسیب‌پذیری‌های راه دور چندگانه‌ی برنامه‌ی Geronimo سرویس‌دهنده آپاچی 195
1388-02-17زیاد آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس هنگام تشخیص امضای حمله در Cisco IPS 196
1388-02-17زیاد آسیب‌پذیری در پروتکل SMB در درخواست Trans2 197
1388-02-17متوسط آسیب‌پذیری جعل DNS به واسطه‌ی عدم پیاده‌سازی امن مقادیر تصادفی....198
1388-02-17متوسط آسیب‌پذیری تحلیل امضا در تابع DSA_verify 199
1388-02-14زیاد آسیب‌پذیری دور زدن تایید کلید امنیتی در JSCAPE SFTP Applet 200
1388-02-14زیاد آسیب‌پذیری سرریزی بافر چندگانه SFTP در سرویس‌دهنده‌ی GoodTech 201
1388-02-14متوسط آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در RhinoSoft Serv-U SFTP 202
1388-02-09متوسط آسیب‌پذیری CSS و افشای اطلاعات در Apache Tiles 203
1388-02-06زیادآسیب‌پذیری تزریق کد دلخواه PHP به فایل پیکربندی در PhpMyAdmin 204
1388-02-06متوسط آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Microsoft MDAC RDS.Dataspace ActiveX Control 205
1388-02-05زیاد آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در SMB سیستم‌عامل ویندوز 206
1388-02-03زیاد آسیب‌پذیری انعکاس مدارک شناسایی در SMB سیستم‌عامل ویندوز 207
1388-01-29زیاد آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در OpenAFS 208
1388-01-26متوسط آسیب‌پذیری آشکارسازی اطلاعات در خروجی فیلتر ماژول mod_python آپاچی 209
1388-01-25متوسط آسیب‌پذیری چندگانه Directory-traversal در Apache Struts 210
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست