آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری سرریزی بافر و جلوگیری از سرویس در مرورگر Google Chrome

عنوانآسیب‌پذیری سرریزی بافر و جلوگیری از سرویس در مرورگر Google Chrome
موضوع اصلیOther
کلمات کلیدیGoogle Chrome
شرحیک آسیب‌پذیری سرریزی بافر در مرورگر Google Chrome نسخه‌های ماقبل 23.0.1271.64 گزارش شده است. مهاجمین راه دور می‌توانند با استفاده از یک عکس جعلی با فرمت WebP باعث جلوگیری از سرویس گردند.
منبع کشفhttp://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-5127
سطح خطرمتوسط
نحوه رفع مشکلبرای رفع آسیب‌پذیری فوق، از آخرین نسخه‌ی مرورگر Chrome استفاده کنید.
آدرس دریافت وصله--
اطلاعات بیشترhttp://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2012-5127
شماره ارجاعCVE-2012-5127
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست