آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در VMware vCenter Server Appliance

عنوانآسیب‌پذیری جلوگیری از سرویس در VMware vCenter Server Appliance
موضوع اصلیWeb Technologies
کلمات کلیدیVMware vCenter Server Appliance
شرحVMware vCenter Server Appliance نسخه‌ی 5.1 به کاربران راه دور احراز هویت شده اجازه‌ی تولید و یا بازنویسی فایل‌های مورد دلخواه آن‌ها را می‌دهد. در نتیجه، این کاربران می‌توانند با اعمال سطح دسترسی واسط وب Virtual Appliance Management Interface، کد مورد دلخواه خود را اجرا کرده و یا باعث از کار افتادن سرویس شوند.
منبع کشفhttp://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3080
سطح خطرزیاد
نحوه رفع مشکلشرکت VMware برای رفع آسیب‌پذیری فوق، vCSA 5.1 Update 1 را منتشر کرده است.
آدرس دریافت وصلهhttps://downloads.vmware.com/d/info/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/5_1
اطلاعات بیشترhttp://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2013-0006.html
شماره ارجاعCVE-2013-3080

اخبار مربوطه


خبری پيدا نشد
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2018 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست