آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد::FUM CERT Lab. (Computer Emergency Response Team)

آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور و جلوگیری از سرویس در Adobe Shockwave Player

عنوانآسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور و جلوگیری از سرویس در Adobe Shockwave Player
موضوع اصلیWeb Applications
کلمات کلیدیAdobe Shockwave Player
شرحیک آسیب‌پذیری در Adobe Shockwave Player نسخه‌های ماقبل 12.0.9.149 گزارش شده است. مهاجمین راه دور می‌توانند با استفاده از مسیرهای نامشخص، کد دلخواه خود را اجرا کنند و یا باعث خرابی حافظه و در نهایت جلوگیری از سرویس گردند.
منبع کشفhttp://cve.circl.lu/cve/CVE-2014-0501
سطح خطرزیاد
نحوه رفع مشکلآسیب‌پذیری فوق در Adobe Shockwave Player نسخه‌ی 12.0.9.149 مرتفع گردیده است.
آدرس دریافت وصلهhttp://get.adobe.com/shockwave
اطلاعات بیشترhttp://helpx.adobe.com/security/products/shockwave/apsb14-06.html
شماره ارجاعCVE-2014-0501
صفحه اصلی | تماس با ما | معرفی آزمایشگاه | ورود
©2019 Ferdowsi University Of Mashhad
مرکز آپا | آپا | آپا چیست