آخرین مقالات

آسیب پذیری های سطح بحرانی و بالا در محصولاتMicrosoft Corporation(بخش 3)

آسیب پذیری های سطح بحرانی و بالا در محصولاتMicrosoft Corporation(بخش 3)

CVE-2023-21803

این آسیب پذیری در Windows iSCSI شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 9.8 بحرانی

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21803

_______________________________

CVE-2023-21804

این آسیب پذیری در Windows Graphics شرایط  ارتقا دسترسی برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21804

______________________________

CVE-2023-21805

این آسیب پذیری در Windows MSHTML شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8 بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21805

-____________________________

CVE-2023-21806

این آسیب پذیری در Power BI شرایط جعل سرویس را برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8 بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21806

______________________________

CVE-2023-21809

این آسیب پذیری در Microsoft Defende شرایط دسترسی به بخش امنیتی  را برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8 بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21809

_________________________________

CVE-2023-21802

این آسیب پذیری در Windows Media شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21802

________________________________

CVE-2023-21797

این آسیب پذیری در Microsoft ODBC Driver شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21797

____________________________

CVE-2023-21798

این آسیب پذیری در Microsoft ODBC Driver شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21798

__________________________________

CVE-2023-21799

این آسیب پذیری در Microsoft WDAC OLE DB provider شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21799

__________________________________________

CVE-2023-21800

این آسیب پذیری در Windows Installerشرایط افزایش امتیاز دسترسی برای نصب برنامه ها را برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21800

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط