آخرین مقالات

آسیب پذیری های سطح بحرانی و بالا در محصولاتMicrosoft Corporation(بخش 4)

آسیب پذیری های سطح بحرانی و بالا در محصولاتMicrosoft Corporation(بخش 4)

CVE-2023-21801

این آسیب پذیری در Microsoft PostScript Printer Driver شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21801

__________________________________

CVE-2023-21777

این آسیب پذیری در Azure App Service شرایط افزایش ارتقا دسترسی برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.7بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21777

________________________________

CVE-2023-21718

این آسیب پذیری در Microsoft SQL ODBCشرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21718

________________________________

CVE-2023-21707

این آسیب پذیری در Microsoft Exchange Server شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21707

___________________________________

CVE-2023-21706

این آسیب پذیری در Microsoft Exchange Server شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21706

________________________________

CVE-2023-21705

این آسیب پذیری در Microsoft SQL Server شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21705

_______________________________

CVE-2023-21704

این آسیب پذیری در Microsoft ODBC Driver شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21704

___________________________________________

CVE-2023-21702

این آسیب پذیری در Windows iSCSI Service شرایط ارتقا دسترسی برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21702

_________________________________

CVE-2023-21710

این آسیب پذیری در Microsoft Exchange Server شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.2بالا

لینک راهکار: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21710

______________________________

CVE-2023-21713

این آسیب پذیری در : Microsoft SQL Server شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.8بالا

لینک راهکار https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21713

___________________________________

CVE-2023-21715

 

این آسیب پذیری در Microsoft Publisher شرایط دسترسی و تهدید امنیت شبکه را برای مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.3بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21715

_________________________________

CVE-2023-21716

این آسیب پذیری در : Microsoft Word شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 9.8 بحرانی

لینک راهکار :https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21716

__________________________________________

CVE-2023-21717

این آسیب پذیری در Microsoft SharePoint شرایط ارتقا دسترسی را برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.87.3بالا

لینک راهکار https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21717

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط